Türkçe Excel Destek ve Bilgi Paylaşım Platformu     

Oturum Aç |  Kayıt Ol

Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 12 ileti ] 

07 Arl 2009, 00:25

Çevrimdışı
 Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Site Admin
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Ağu 2009, 10:48
İleti: 656


Her ne kadar devlet memurlarının maaşı küçük olsa da hesaplamak özel bilgi ve beceri ister. Tabi elinizde çok ayrıntılı düşünülmüş ve iyi kategorize edilmiş bir Maaş hesaplama programı yoksa. Çünki memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan çok fazla sayıda unsur mevcuttur. Bunlar her bir hizmet sınıfı için farklılıklar gösterir. Öncelikle Memur maaşını oluşturan unsurların neler olduğunu bilmemiz gerekir. Ben burada öncelikle dilimin döndüğü kadarıyla her bir maaş unsurunu tanımlayıp sonrada nasıl hesaplandığını anlatmaya çalışacağım. En sonunda da Excelde hazırladığım maaş hesaplama programını dosya olarak ekleyeceğim.


MEMUR MAAŞININ HESAPLANMASI

1 Sayılı cetvelde yer alan 657 sayılı Kanuna tabi memur personelin maaş hesabı iki kısımdan oluşur. Birinci kısım Tahakkuk kısmıdır ki bu kısımda maaşın en önemli kısmını oluşturan unsurlar zam ve tazminatlardır.
İkinci kısım ise kesintiler bölümüdür. bunlar da Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK pirimleri ve diğer kesintilerden oluşur.

Maaş Hesaplamalarında kullanılacak temel veriler şunlardır

(2010 Ocak Ayına Göre):
Aylık Katsayı: 0,057383
Yan Ödeme Katsayısı: 0,01819
Taban Aylığı Katsayısı: 0,76293

1 TAHAKKUK (MAAŞIN UNSURLARI)

A-Gösterge Aylığı : 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca derece ve kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı ifade eder.
Gösterge Aylığı= Gösterge Rakamı X Aylık Katsayı
1 inci derecenin 4 üncü kademesinde yer alan bir memurun gösterge aylığı:
1500 X 0,057383 = 86,07 TL

B-Taban Aylık : 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1 inci maddesi hükmü uyarınca; “1.000” gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarı ifade etmektedir.
Taban Aylığı=1000 X Taban Aylık Katsayısı
1000 X 0,76293 = 762,93 TL

C-Kıdem Aylığı: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1 inci maddesi gereğince taban aylığından yararlanan personele hizmet süresi itibariyle her yıl için 20 puan olmak üzere belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden parayı ifade etmektedir. Hizmet yılı 25’i geçse dahi kıdem puanının azami miktarı 500’de kalır.
Kıdem Aylığı=Hizmet Yılı X 20 X Aylık Katsayı
15 Yıl hizmeti olan bir memurun kıdem aylığı:
15 X 20 X 0,057383 = 17,21 TL

D-Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 43/B maddesine ilintili olarak ekli I ve II sayılı ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Ek Gösterge Aylığı= Ek Gösterge Rakamı X Aylık Katsayı1 nci dereceli bir kadroda görev yapmakta olan Malmüdürünün ek gösterge aylığı:
3000 x 0,057383 = 172,15 TL

E-Zam ve Tazminatlar:
a-Zamlar: 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yan Ödeme Kararnamelerinde (2006 Yılı için 2006/10344 sayılı BKKK ile) sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanlarının yine Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen yan ödeme katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak miktarı ifade etmektedir.
Ödenecek Zam Tutarı=Yan Ödeme Puanı (İş Güçlüğü+İş Riski+Temininde Güçlük+Mali Sorumluluk Zamları) X Yan Ödeme Katsayısı
20 yıl hizmeti olan bir mühendis kökenli bir şube müdürüne ödenmesi gereken zamlar:
İş güçlüğü zammı: 600
Temininde güçlük zammı:1800
(600+1800) X 0,01819 = 43,66 YTL

b-Tazminatlar: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.
Görevlerin nitelikleri itibariyle kanunda memurlara ödenmesi öngörülen tazminatlar şunlardır:
a-Özel Hizmet Tazminatı
b-Eğitim Öğretim Tazminatı
c-Din Hizmetleri Tazminatı
d-Emniyet Hizmetleri Tazminatı
e-Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı
f-Denetim Tazminatı
g-Adalet Hizmetleri Tazminatı
f-Diğer tazminatlar.

Ödenecek Tazminat Miktarı = En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı (Yan Ödeme Kararnamesine bakılarak tespit olunacak)
En yüksek Devlet Memuru aylığı, en yüksek gösterge ile en yüksek ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarı ifade etmekte, yani;
E.Y.D.M.Maaşı : [Gösterge (1500) + Ek Gösterge(8000)] x Maaş Katsayısı olmaktadır.
1 ncı dereceli bir kadroda görev yapan mühendis kökenli Şube Müdürüne ödenecek tazminat:
9.500 X 0,057383 = 545,14 TL
Ödenecek Tazminat = 545,14 X %155 = 844,97 TL

%155 oranı için bkz. 2006 Yan Ödeme Kararnamesi II sayılı cetvel Grup 8/7

F- Aile Yardımı: 657 sayılı Kanunun 202-206 ncı maddeleri uyarınca, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 (5473 sayılı Kanun gereği) , çocuklarından 6 yaşından büyük her biri için 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenen miktarı ifade etmektedir. 72 nci Ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenir.
Evli ve 2 çocuk sahibi bir memura ödenecek aile yardımı ödeneği:
2010 Yılı Ocak ayında eş için 1500 X 0,057383 = 86,07 TL; Çocuk yardımı olarak da
250 X 2 X 0,057383 = 28,69 TL olur.

G- Yabancı Dil Tazminatı: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Buna göre; Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. Uygulamada Maliye Bakanlığının 1997 tarihli Genelgesi uyarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel için, KPDS’den 90-95 puan alanlar için 900, 96-100 puan alanlar için 1.200 rakamı esas alınır.
Yabancı Dil Tazminatı = Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi (Göstergesi) X Aylık Katsayısı
Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara 11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı ödenir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçirlidir.
Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

H-Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi hükmü uyarınca bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvelde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden ödenmektedir.
Makam Tazminatı=Makam Tazminatı Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı

I-Görev Tazminatı: Temsil tazminatı almayan personelden; 7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
Makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;
1- 6000 olanlara 9000
2- 5500-4500 olanlara 7000
3- 4000 ve aşağısı olanlara 6000
gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Görev Tazminatı=(Makam Tazminatı Göstergesi + Makam Tazminatı Gösterge Rakamına Tekabül Eden Görev Tazminatı Miktarı)*Aylık Katsayı
3000 puan Makam Tazminatı olan bir kamu görevlisine ödenecek Görev tazminatı:
(3.000+6.000) X 0,057383 = 516,45 TL

J- Temsil Tazminatı: Makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir.Makam veya Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergesi 30.000 olanlara 30.000; 20.000 olanlara 20.000; 15.000 olanlara 20.000; 10.000 olanlara 19.000; 8.000 olanlara 18.000; 7.000 olanlara 17.000 gösterge tutarında Temsil tazminatı ödenmektedir.
Temsil Tazminatı=Makam Tazminatı Göstergesine Karşılık Gelen Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
Genel Müdür için Temsil Tazminatı Tutarı :
17000 X 0,057383 = 975,51 TL (Brüt)

Bu rakamdan damga vergisi kesilerek bulunan sonucun %20’si düşülür. Çıkan rakamdan brüte gidilir.

K-Diğerleri: Burada sayılan ana kalemlerin dışında varsa fazla çalışma ücreti, ek tazminat (375 sayılı KHK) ile bazı kurumlarda ödenen fon, ek ödeme ve benzeri ödeme kalemleri de istihkaklar kısmına eklenecektir.


2 - KESİNTİLER :

A-Emekli Sandığı Kesintisi: Kesenek şu şekilde formüle edilebilir:
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,057383) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı] * %16
Bu emekli keseneğinin kişi için hesaplanan miktarıdır. Kurum karşılığı ise %20 olduğundan formül şu şekilde olacaktır:
(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,057383) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı * %20

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,057383) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı ise:
Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240’na
Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180
Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150
Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130
Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70
Diğerlerinde %40’ına tekabül eden miktardır.

B-Gelir Vergisi: Gelir vergisinin hesaplanabilmesi için yukarıda sayılan maaş unsurları dışında bir şeye daha ihtiyacımız vardır. Bu da Asgari Geçim İndirimi miktarıdır. Öncelikle gelir vergisi tutarı hesaplandıktan sonra kişi için uygulanacak asgari geçim indirimi düşüldükten sonra memurun ödemesi gereken Gelir vergisi bulunacaktır.
Asgari Geçim İndiriminin hesaplanması ile ilgili ayrıntulu bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.
Yukarıda sayılan temel ödeme kalemleri açısından gelir vergisi şu şekilde hesaplanmaktadır:
(Gelir Vergisi ilk dilim %15 olarak alınacaktır)
[(Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı - Emekli Keseneği) X Vergi Oranı]- Asgari geçim İndirimi tutarı

2010 yılı için vergi oranları ise:

8.800 YTL’ye kadar %15

22.000 YTL’nin 8.800 YTL’si için 1.320 TL, fazlası %20

50.000 YTL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası %27

50.000 YTL’den fazlası için, 50.000 YTL si için 11.520 TL fazlası için %35
Burada bahsedilmesi gereken bir diğer hususda hesaplanan gelir vergisi matrahından saktlık indirimi ve bireysel sigortaların yasal tutarları da düşüldükten sonra vergi oranının uygulanması gerekir.

C-Damga Vergisi:
2010 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 53) göre damga vergisi oranı Binde 6,6 olarak uygulanmaktadır. Yukarıda yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir. (Binde 6,6) Damga Vergisi=[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı] X 0,0066
NET ÖDEME = TAHAKKUK – KESİNTİLER (varsa icra, nafaka, lojman, dernek aidatı gibi özel kesintiler de ilave olunarak)

Maaş Bordro Proğramı İndir

_________________
İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Üye ol yüklediğin dosyalar indirildikçe para kazan.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

16 Mar 2010, 15:25

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Seviye 1
Kayıt: 16 Mar 2010, 14:59
İleti: 1

Teşekkür Ederim Dostum


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

16 Mar 2010, 17:16

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Site Admin
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Ağu 2009, 10:48
İleti: 656

Rica ederim D.M. önemli değil. Severek zevk alarak yaptığım bir paylaşım bu konu.

Tüm üyelerimiz için söylüyorum; çekinmeden anlaşılır bir dille soru sorabilirler. biliyorsam ben cevaplarım yada benden daha iyi bilen arkadaşlarımız cevaplar. Bilen çıkmazsa bir bilene sorarız biz de, böylece ortak akılla cevabı bulmaya çalışırız.

_________________
İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Üye ol yüklediğin dosyalar indirildikçe para kazan.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

09 May 2010, 14:03

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Seviye 2
Kayıt: 14 Nis 2010, 21:40
İleti: 16

maaş programını göremedim bu sayfada, başka yerde olabilirmi acaba


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

09 May 2010, 23:36

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Site Admin
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Ağu 2009, 10:48
İleti: 656

Maaş Programını henüz eklemedim. Maaş programı aşağı yukarı hazır sayılır. Fakat ben maaş programına borçlandırmayı da entegre etmek istiyorum. Fakat şu meşhur kamu alacaklarının tahsili ile ilgili 16 nolu tebliğ (Daha doğrusu bu tebliği önemli ölçüde değiştirecek yönetmelik) bir türlü yayınlanmadı. İnşallah yayınlanır yayınlanmaz ekleyeceğim. Forum sayfamızı takip ederseniz görürsünüz.

_________________
İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Üye ol yüklediğin dosyalar indirildikçe para kazan.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

12 May 2010, 12:25

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Seviye 2
Kayıt: 14 Nis 2010, 21:40
İleti: 16

sabırsızlıkla bekliyorum bu maaş programını.zaten tanışıyoruz sizinle. az çayınızı içmedik saymanlıkta.sağolasın.yaptığınız excel uygulamalarını da biliyorum.hepsi çok güzel.keşke diyorum şu formül ve makro işini sizden öğrenebilseydim.bazı formülleri biliyorum ama tam anlamıyla değil.sizin elinize su dökemeyiz bu konuda. aslında öğrenmek istiyorum, o yüzden tavsiyenizi istiyorum, hangi yazarın kitabı bu konuda iyidir, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
fırsat bulursam, ziyaretinize geleceğim. bu kadar yazdım belki merak etmişsinizdir beni, arama kurtarmadanım
bu arada benim bir ricam olacak, yaptığınız maaş programına kıst maaş ve her memurda olmayan, bir kaç adet gelir kalemini de eklemeniz mümkünmü acaba.kıst maaş mutemetler için çok önemli. hesaplalamasını biliyorum ama, iş formüle gelince bazı yerlerde takılıyorum. sonuçta tek tek uğraşıyorum anlayacağınız.

ayrıca yukarıda bahsettiğim gelir kalemleri de;

emniyet uçuş dalış tazminatı: (bu kalemden vergi kesilmiyor, sadece damga vergisi kesiliyor.gösterge tablosu gibi bunun da tablosu var ama, onu elden hesaplayıp gireceğiz.)

ek dersi zaten biliyorsunuz.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

12 May 2010, 12:46

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Site Admin
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Ağu 2009, 10:48
İleti: 656

sayın ank0673,
eklenmesini istediğiniz gelir kalemlerini ve nasıl hesaplandığını dayanakları ile birlikte yazarsanız ekleriz. Hem de güzel olur. İlginiz ve övgüleriniz için teşekkürler. Benim de sizden bir farkım yok. İnsan ihtiyaç duyduğu şeyi mutlaka elde eder. Tavsiye kitaplara gelince ; piyasada birbirinden değerli bir çok kitap var. Ben kitap alacağım zaman kitabın içeriğine şöyle bir göz atarım. Benim istediğim konular var mı ? Anlaşılır dille yazılmış mı?. Örnekler üzerine bol çalışın ve anlatılan örneği mutlaka uygulayın.

_________________
İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Üye ol yüklediğin dosyalar indirildikçe para kazan.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

13 May 2010, 10:20

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Seviye 1
Kayıt: 27 Nis 2010, 12:10
İleti: 1

Sayın ExcelTürk,

Diyelimki X sütununda Kümülatif G.Vergisi matrahı var, Y Sütununda ilgili olduğu aya ait G.Vergisi matrahı var, Z sütununda Vergi dilimlerinide dikkate alarak hesaplayan bir formül yapmak istiyorum, tam geçiş arasına denk gelen yerde ise dilimin altta kalan kısmını ve geçen kısmınıda dikkatlice hesaplayan formülü nasıl yapabiliriz. Yardım ederseniz teşekkürlerimi sunarım. Bordro programınız dört gözle bekliyoruz . İnşallah makrolarınız açıktır görebiliriz. Saygılarımla.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

25 May 2010, 13:18

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Site Admin
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Ağu 2009, 10:48
İleti: 656

Sayın ofisci kusura bakmayın bazen yazılan cevapları işimin yoğun olduğu zamanlarda gözden kaçırıyorum. sorunuzu yeni farkettim. Aşağıdaki linkte daha önce hazırladığım kullanıcı tanımlı fonksiyon var. bu tam sizin sorunuza cevap oluşturuyor.

http://excelturk.com/kullanici-tanimli-fonksiyonlar-hazirlamak-t197.html

ama eğer mutlaka formül yazarak sorunu çözmek isterseniz şöyle bir formül yazmanız gerekir.

Kod: Tümünü seç
=EĞER(X2+Y2>8800;YUVARLA((X2+Y2-8800)*0,2;2)+YUVARLA((8800-X2)*0,15;2);YUVARLA(Y2*0,15;2))


ama bu sadece ilk iki dilimi dikkate alarak yazılmış bir formül. Elbette diver vergi dilimlerinide dikkate almak gerekir.

_________________
İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Üye ol yüklediğin dosyalar indirildikçe para kazan.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 

27 Haz 2010, 16:15

Çevrimdışı
 Re: Excel'de Memur Maaşı Hesaplama
Seviye 1
Kayıt: 14 Haz 2010, 15:01
İleti: 2

teşekkür


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 12 ileti ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ DST ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz


Git:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB3 Türkçe: phpBB Türkiye
phpBB SEO

XHTML 1.0 Standartlarina Uygundur!  CSS 2.1 Standartlarina Uygundur!