Türkçe Excel Destek ve Bilgi Paylaşım Platformu     

Oturum Aç |  Kayıt Ol

Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 1 ileti ] 

28 Haz 2011, 17:53

Çevrimdışı
 Vekalet Aylığı ve Geçici Görev
Site Admin
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Ağu 2009, 10:48
İleti: 656


Vekalet Aylığı ve Geçici Görev

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan vekalet ve geçici görev konusu kurumlarımızda en çok karıştırılan konuların başında yer almaktadır. Bu nedenle benim de bu konuda az da olsa bir katkım olur düşüncesi ile hazırladığım tabloyu buraya eklememin yararlı olacağı kanaatindeyim. Elbetteki asıl olan ilgili mevzuattır. Bu yüzden de ilgili mevzuat konu içerisinde verilmiştir. Bu tablo size bir fikir vermesi içindir. İlgili mevzuatı okumanızda yarar vardır.

İlgili Mevzuat
Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:
Madde 86 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
Memurların kanuni izin, geçici görev,disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için,kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında,boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali,nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

VEKALET AYLIĞI
DOLU KADROYA VEKALET

Ödenecek Unsurlar
Kurum İçinden
Kurum Dışından
Açıktan
Aylık
AYLIKSIZ VEKALET ASILDIR.
İSTİSNASI:
a) Vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için (657/86), vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir.
b) İlkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ve veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren (657/86), vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3'ü ödenir(657/175).
Dolu kadroya kurum dışından atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren (657/86), vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir(657/175).
Dolu kadroya açıktan atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren (657/86), vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademesinin 2/3'ü vekalet aylığı olarak verilir. Açıktan vekil olarak atananlar, memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanır ve vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı dahil edilir(657/175).
Yani, aylık + taban aylığın 2/3'ü oranında vekalet aylığı verilir.
Zam ve Tazminat
Dolu kadroya vekalet edenlere, vekalet ettikleri göreve ait zam ve tazminatlar ödenmez (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/A).
Dolu kadroya vekalet edenlere, vekalet ettikleri göreve ait zam ve tazminatlar ödenmez (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/A).
Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın ödenir (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/B).


BOŞ KADROYA VEKALET

Ödenecek
Unsurlar

Kurum İçinden ve Kurum Dışından

Açıktan

Aylık
Boş kadroya kurum içinden veya dışından aylıksız vekalet asıldır.
İSTİSNASI:
Mali nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde, bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren (657/86), vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir (657/175).
Belediyelerin boş bulunan veterinerlik ve hayvan sağlık memurluğu kadrolarına kurum dışından vekil atanabilir (657/86) ve vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir (657/175).
Vekil Atanmaz.
İSTİSNASI: İlkokul öğretmenliği, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait kadrolara açıktan vekil atanabilir (657/86). Bunlara, vekalet ettikleri K.D'nin birinci kademesinin 2/3'ü ödenir. Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar ve vekalet aylığı hesabına taban aylığı da dahil edilir (657/175)

Zam Ve Tazminatlar
Vekalet edilen kadro ve görevler için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevler karşılığında fiilen alınan zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlandığı tarihten itibaren görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/A).
İSTİSNASI:
1) Vekaletleri sırasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, göz altına alınma, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenler (ara verdikleri günler için),
2) Tazminat aldıkları derecelerden daha alt dereceli kadroya vekaler edenlere,
3) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan 2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
4) Kurumların 190 sayılı K.H.K.'ye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
5) 2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı BKK kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmelei personel hariç* 2004/7389 BKK Madde: 2) vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/A).
Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın ödenir (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/B).

Geçici Görev
Bulundukları yerden başka bir yerdeki göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır (657/175). Geçici görev ile başka bir yere gönderilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündelikler;
Yurt İçinde
a) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
Buradaki yıl deyiminden takvim yılını değil, göreve başlandığı tarihten itibaren devam edecek 12 aylık zaman dilimini anlamak gerekmektedir.(S.G.K.K. 1.10.1956-2306/1)

Yurt Dışında
b) Yurt dışında ilk 180 gün için tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirme-lerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri ve gündelik miktarını artırmaya neden olamaz (6245/42).
Buradaki yıl deyiminden takvim yılını değil, göreve başlandığı tarihten itibaren devam edecek 12 aylık zaman dilimini anlamak gerekmektedir.(S.G.K.K. 1.10.1956-2306/1)

Açıklamalar
---657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesine 631 sayılı K.H.K.'nin 5 inci maddesi ile eklenen fıkraya göre; kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığının ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunlu bulunmaktadır. Öte yandan 2004/6996 sayılı B.K.K.'nın 9/A maddesi vekaletlerde zam ve tazminatların ödenebilmesini;
1) Vekaletin 657 sayılı Kanunun 86. maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekaletin Bakanlar Kurulu Kararı veya Müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin genel ve ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atamalarda aranan tüm şartları (asaleten atamalarda sınav şartı aranan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları şartlarına bağlamış bulunmaktadır
Aylık= (Gösterge + Varsa Ek Gösterge) x Katsayı (657/147-A, 155,43-A, 43-B).
Dolu Kadro : Asil memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması (657/86; 2004/6996 Karar Sayılı BKK Madde: 9/A)
Boş Kadro : Asil memurun emeklilik, ölüm, istifa, başka bir göreve atanma gibi nedenlerle görevinden kesin olarak ayrılması

_________________
İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Üye ol yüklediğin dosyalar indirildikçe para kazan.


Başa Dön Sayfa başı
 Profile bak E-posta  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 1 ileti ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ DST ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz


Git:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB3 Türkçe: phpBB Türkiye
phpBB SEO

XHTML 1.0 Standartlarina Uygundur!  CSS 2.1 Standartlarina Uygundur!